Cập nhật vào 28 tháng 9, 2018

 Tại Công ty TNHH Zenyum (UEN: 201816647D), một công ty được thành lập theo luật pháp Singapore và các công ty con, công ty liên kết và tập đoàn liên quan (“Công ty”, “chúng tôi”, “của chúng tôi”). Chúng tôi nhận thấy tầm quan trọng của việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn và có trách nhiệm quản lý, bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo Đạo luật bảo vệ dữ liệu cá nhân 2012 (số 26 năm 2012) của Singapore (“PDPA”).

Chính sách bảo mật và bảo mật dữ liệu này (“Chính sách quyền riêng tư”) giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn thông qua các tương tác của bạn với các dịch vụ, trang web, nền tảng, thiết bị, ứng dụng, chương trình, máy chủ, phần mềm bao gồm các thuộc tính sau được sở hữu và vận hành bởi chúng tôi: (i) bất kỳ trang web nào do chúng tôi sở hữu và vận hành, bao gồm www.zenyum.com và các ứng dụng và dịch vụ liên quan (“Trang web”)(ii) mọi kênh truyền thông xã hội chính thức do chúng tôi tạo ra trên bất kỳ nền tảng truyền thông xã hội nào (bao gồm nhưng không giới hạn ở Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIN, WeChat, YouTube, Telegram và WhatsApp) (“Channels”); và (iii) tất cả các tài sản khác liên quan đến Chính sách quyền riêng tư này trong một liên kết hoặc theo cách khác (gọi chung là“Dịch vụ”). Chính sách bảo mật này áp dụng cho tất cả các tương tác của chúng tôi với bạn cũng như các Dịch vụ khác có tham chiếu hoặc liên kết đến Chính sách quyền riêng tư này. Trong Chính sách bảo mật này, “dữ liệu cá nhân” nghĩa là thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi hoặc chúng tôi thu thập về hoặc từ bạn, thông qua việc bạn sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào. 

Vui lòng đọc kĩ Chính Sách Quyền Riêng Tư và nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về cách chúng tôi có thể quản lý, bảo vệ hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, xin vui lòng liên hệ với Nhân Viên Bảo Vệ Dữ Liệu của chúng tôi theo địa chỉ [email protected] Chính sách bảo mật này được điều chỉnh bởi luật pháp Singapore. Bằng cách tiếp tục sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi, bạn được coi là đã đồng ý với các điều khoản của Chính sách bảo mật này và Điều Khoản & Điều Kiện của chúng tôi (truy cập tại: www.zenyum.sg/terms-conditions) và thỏa thuận này thay thế mọi thỏa thuận khác mà chúng tôi có thể có với bạn liên quan đến việc sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn. Một số tính năng nhất định của Trang web và Kênh yêu cầu cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn và nếu bạn không cung cấp thông tin được yêu cầu như vậy, chúng tôi không thể cung cấp Dịch vụ cho bạn.

Mặc dù chúng tôi không có ý định thu thập bất kỳ dữ liệu cá nhân nào về các cá nhân dưới 18 tuổi trừ khi thông tin đó được thu thập từ hoặc với sự đồng ý trước của phụ huynh hoặc người giám hộ, chúng tôi không thể ngăn những cá nhân đó truy cập và vào Trang web và các Kênh. Nếu bạn dưới 18 tuổi (hoặc độ tuổi áp dụng cần thiết để bạn truy cập hoặc sử dụng hợp pháp Dịch vụ), các quyền đồng ý, quyền truy cập và chỉnh sửa chỉ có thể được cấp bởi cha mẹ hoặc người giám hộ của bạn. Trường hợp bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ của cá nhân đó, bằng cách cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân của cá nhân dưới 18 tuổi, bạn đồng ý xử lý dữ liệu cá nhân của mình theo luật pháp hiện hành và đồng ý ràng buộc cá nhân theo các điều khoản của Chính sách quyền riêng tư này và chịu trách nhiệm hoàn toàn về hành động của mình liên quan đến Trang web và Kênh.

Vui lòng thông báo cho chúng tôi và ngừng sử dụng Dịch vụ của chúng tôi ngay lập tức nếu bạn không đồng ý với Chính sách quyền riêng tư này hoặc không có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của bạn.

 1. DỮ LIỆU CÁ NH N THU THẬP BỞI CHÚNG TÔI
 • Chúng tôi cung cấp quyền truy cập vào điều trị chỉnh nha liên quan đến “Niềng răng Vô hình Zenyum” (là những dụng cụ chỉnh nha vô hình) và các sản phẩm liên quan do chúng tôi phát triển, bằng cách hợp tác với các nha sĩ và bác sĩ răng hàm mặt đăng ký hành nghề nha khoa tại Singapore hoặc các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba khác (gọi chung là “phương pháp điều trị Zenyum”).
 • Dữ liệu cá nhân của ai được thu thập?Bằng cách sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, cho dù là: (i) khách truy cập Trang web hoặc Kênh; (ii) khách hàng; (iii) bệnh nhân (tương lai, hiện tại hoặc trước đây); (iv) cha mẹ / người giám hộ của bệnh nhân đó; hoặc (v) nha sĩ / bác sĩ răng hàm mặt / chuyên gia chăm sóc sức khỏe nha khoa khác, chúng tôi có thể thu thập dữ liệu cá nhân của bạn.
 • Thu thập: Do đó, khi sử dụng Dịch vụ, bạn có thể được yêu cầu cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân như tên, tuổi, thông tin liên hệ, thông tin sức khỏe về căn chỉnh răng hoặc vị trí địa lý theo thời gian và chúng tôi có thể thu thập dữ liệu cá nhân của bạn trực tiếp từ bạn, đại diện được ủy quyền của bạn và / hoặc thông qua các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi (ví dụ: đối tác hoặc ứng dụng của bên thứ ba) để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn và cải thiện Dịch vụ của chúng tôi.
 • Sự đồng ý: Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi hoặc cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi có quyền cho rằng bạn hiểu; và đồng ý với các điều khoản của Chính sách quyền riêng tư này và đồng ý với việc thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn bởi chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong này, vui lòng không truy cập hoặc sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào của chúng tôi hoặc cung cấp cho chúng tôi bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của bạn.

 

 1. MỤC ĐÍCH THU THẬP, SỬ DỤNG, CÔNG BỐ & XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NH N
 • Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để cung cấp cho bạn các Dịch vụ liên quan và để vận hành doanh nghiệp của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể sử dụng dữ liệu được thu thập để liên lạc với bạn; chẳng hạn, để thông báo cho bạn về các tính năng mới của Dịch vụ, cập nhật bảo mật hoặc để thông báo cho bạn về tài khoản của bạn. Dữ liệu cá nhân của bạn cũng có thể được sử dụng để hiển thị cho bạn thông tin, nội dung, quảng cáo phù hợp hơn, cho dù thông qua Dịch vụ hoặc ứng dụng của bên thứ ba và kết hợp với thông tin từ các nguồn khác.
 • Một số ví dụ về cách chúng tôi thường sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn bao gồm:
  • xử lý, ghi lại, theo dõi và thực hiện các giao dịch hoặc yêu cầu của bạn;
  • tạo điều kiện cho chúng tôi cung cấp Dịch vụ;
  • liên lạc với bạn cho các mục đích nghiên cứu, tiếp thị, quảng cáo;
  • vấn đề hành chính đối với giao dịch mua và / hoặc đăng ký của bạn đối với Dịch vụ; quản lý tài khoản của bạn, xử lý đăng ký/ đăng nhập của bạn cho danh sách gửi thư, v.v.;
  • Chẩn đoán và duy trì Dịch vụ;
  • Duy trì tính bảo mật của Dịch vụ;
  • Để bảo vệ bạn và những người dùng khác của Dịch vụ và khách truy cập;
  • Thực thi các chính sách và thủ tục của chúng tôi;
  • Để bạn gửi câu hỏi, phản hồi hoặc khiếu nại; và / hoặc
  • Các mục đích khác sẽ được thông báo cho bạn vào từng thời điểm
 • Trường hợp bạn đến thăm bệnh nhân (tương lai, hiện tại hoặc trước đây) hoặc cha mẹ / người giám hộ của bệnh nhân đó (gọi chung là “Bệnh nhân”) một số ví dụ về việc chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn bao gồm:
  • Để cho phép bạn truy cập các cơ sở trực tuyến, đặt một cuộc hẹn với (các) nha sĩ đối tác / bác sĩ răng hàm mặt của chúng tôi / (các) chuyên gia chăm sóc sức khỏe nha khoa khác;
  • Để cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về (các) nha sĩ / bác sĩ răng hàm mặt (các) chuyên gia chăm sóc sức khỏe nha khoa khác; và/ hoặc
  • Để tạo các báo cáo đánh giá tương thích sơ bộ để hỗ trợ xác định mức độ phù hợp của bạn đối với Điều trị Zenyum
 • Trường hợp bạn là nha sĩ / bác sĩ răng hàm mặt / chuyên gia chăm sóc sức khỏe nha khoa khác, một số ví dụ về việc chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn bao gồm:
  • Để cung cấp cho bạn thông tin về Bệnh nhân tương lai hoặc thực tế;
  • Để cho phép bạn chấp nhận đặt hẹn hoặc yêu cầu khác từ Bệnh nhân; và / hoặc
  • Cho phép tạo ra các hồ sơ mà Bệnh nhân có thể xem (có thể bao gồm các chi tiết như tên chuyên gia nha khoa và chi tiết liên hệ, tên phòng khám và chi tiết liên hệ của phòng khám nha khoa và các thông tin liên quan khác như kinh nghiệm thực hành và chuyên môn).
 • Cách thức sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn sẽ tùy thuộc vào hoàn cảnh và nó sẽ được sử dụng theo luật pháp và quy định hiện hành.
 • Chúng tôi có thể xử lý và sử dụng thông tin cá nhân của bạn để tạo điều kiện thay đổi quyền kiểm soát hoặc bán Công ty hoặc để tạo điều kiện tái cấu trúc hoặc sắp xếp lại công ty khác.

 

 1. CHIA SẺ DỮ LIỆU CÁ NH N CỦA BẠN VỚI CÁC BÊN THỨ BA
 • Trong một số trường hợp, chúng tôi cũng có thể cần chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các bên thứ ba như các công ty con, chi nhánh, công ty liên quan, nhà cung cấp dịch vụ, nhà cung cấp, như một phần mở rộng của dịch vụ chăm sóc bệnh nhân của bạn như là một phần của Điều trị Zenyum hoặc theo quy định chính quyền hoặc các bên thứ ba khác. Các bên thứ ba xử lý dữ liệu cá nhân của bạn thay mặt chúng tôi hoặc có thể được đặt ở một quốc gia khác từ điểm thu thập dữ liệu cá nhân của bạn (ví dụ: chuyển đến các máy chủ ở bên ngoài quốc gia bạn đang truy cập Dịch vụ) hoặc có thể có nhiều vị trí và sao lưu vật lý (ví dụ: dịch vụ dựa trên điện toán đám mây) .
 • Trường hợp dữ liệu cá nhân của bạn phải được chia sẻ với bên thứ ba trong những trường hợp không được dự tính hợp lý trong quá trình giao dịch thông thường của chúng tôi với bạn, trước tiên chúng tôi thường tìm kiếm sự đồng ý của bạn trừ khi tiết lộ:
  • Được yêu cầu hoặc ủy quyền dựa trên luật pháp và / hoặc quy định hiện hành;
  • Rõ ràng là vì lợi ích của bạn, và nếu không thể có được sự đồng ý một cách kịp thời;
  • Là cần thiết để ứng phó với tình huống khẩn cấp đe dọa đến tính mạng, sức khỏe hoặc sự an toàn của chính bạn hoặc cá nhân khác;
  • Là cần thiết cho bất kỳ điều tra hoặc tố tụng;
  • Được yêu cầu bởi một cơ quan thực thi pháp luật;
  • Là cho một cơ quan công cộng và cần thiết vì lợi ích công cộng; và / hoặc
  • Khi việc tiết lộ như vậy mà không có sự đồng ý của bạn được pháp luật cho phép.
 • Trường hợp chúng tôi tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho các bên thứ ba, chúng tôi sẽ sử dụng những nỗ lực tốt nhất của chúng tôi để yêu cầu các bên thứ ba đó bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn.
 • Bằng cách sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý rằng việc chuyển dữ liệu cá nhân của bạn sang nhiều quốc gia khác nhau là cần thiết để chúng tôi cung cấp cho bạn các Dịch vụ này

 

 1. YÊU CẦU TRUY CẬP VÀ / HOẶC ĐÚNG SỐ LIỆU CÁ NH N
 • Bạn có thể yêu cầu quyền truy cập hoặc chỉnh sửa dữ liệu cá nhân do chúng tôi nắm giữ bằng cách gửi yêu cầu bằng văn bản bất cứ lúc nào tới [email protected]
 • Chúng tôi có thể yêu cầu thêm thông tin từ bạn để xác minh danh tính cũng như bản chất của yêu cầu của bạn, để giải quyết yêu cầu của bạn. Phí xử lý và xử lý có thể phải trả trước khi chúng tôi có thể tiến hành yêu cầu của bạn.
 • Khi chúng tôi có đủ thông tin để giải quyết yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ tìm cách cung cấp cho bạn dữ liệu hoặc thông tin cá nhân có liên quan trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ khi bạn yêu cầu, trừ khi có quy định khác

 

 1. HỦY BỎ THỎA THUẬN

 

 • Nếu bạn muốn rút lại sự đồng ý đối với việc chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn, vui lòng ngừng sử dụng Dịch vụ ngay lập tức và thông báo cho chúng tôi bằng văn bản theo địa chỉ [email protected] để thông báo cho chúng tôi rằng bạn muốn chúng tôi ngừng thu thập, sử dụng hoặc chia sẻ cá nhân của bạn dữ liệu và chúng tôi sẽ xử lý yêu cầu của bạn trong một thời gian hợp lý từ yêu cầu đó. Bạn cũng có thể chọn rút lại sự đồng ý đối với việc sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho một mục đích cụ thể, vì vậy hãy đảm bảo rằng thông báo của bạn chứa thông tin đầy đủ và cụ thể để cho phép chúng tôi tuân thủ yêu cầu của bạn.
 • Tuy nhiên, việc bạn rút lại sự đồng ý có thể dẫn đến một số hậu quả pháp lý phát sinh từ việc đó. Về vấn đề này, tùy thuộc vào mức độ bạn rút lại sự đồng ý cho chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, điều đó có nghĩa là chúng tôi sẽ không thể tiếp tục sự hợp tác hiện tại của bạn với chúng tôi.

 

 1. LƯU TRỮ. QUẢN TRỊ & QUẢN LÝ DỮ LIỆU CÁ NH N
 • Chúng tôi sẽ có những nỗ lực hợp lý để đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân của bạn là chính xác và đầy đủ, dựa trên thông tin mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Vui lòng đảm bảo rằng tất cả thông tin cung cấp cho chúng tôi được cập nhật và thông báo cho chúng tôi về bất kỳ thay đổi có liên quan.

 

6.2     Chúng tôi coi trọng quyền riêng tư của bạn và có các sắp xếp bảo mật để đảm bảo dữ liệu cá nhân của bạn được bảo vệ và bảo mật đầy đủ. Chúng tôi cũng sẽ áp dụng các biện pháp sao cho dữ liệu cá nhân của bạn thuộc quyền sở hữu hoặc dưới sự kiểm soát của chúng tôi bị hủy và / hoặc ẩn danh ngay khi có lý khi cho rằng: (i) mục đích mà dữ liệu cá nhân được thu thập không còn nữa được phục vụ bởi việc lưu giữ dữ liệu cá nhân đó; và (ii) giữ lại không còn cần thiết cho bất kỳ mục đích kinh doanh hoặc pháp lý nào khác. Mặt khác, dữ liệu cá nhân do chúng tôi thu thập thường chỉ được lưu giữ miễn là cần thiết một cách hợp lý cho mục đích mà dữ liệu được cung cấp và chúng tôi có thể hủy hoặc xóa bất kỳ thông tin hoặc dữ liệu cá nhân nào do bạn cung cấp sau đó, trừ khi luật pháp, quy định hoặc yêu cầu kinh doanh hoặc kiểm toán khác.

 

6.3     Trường hợp dữ liệu cá nhân của bạn được chuyển ra khỏi Singapore hoặc khu vực tài phán khác được thu thập, chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để xác định rằng người nhận dữ liệu cá nhân bị ràng buộc bởi các nghĩa vụ có thể thực thi pháp lý để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn theo Chính sách bảo mật này và PDPA.

 

 1. CHIA SẺ CÁC DỮ LIỆU CÁ NH N QUA CÁC KÊNH

Khi bạn là người dùng của bất kỳ Kênh nào và / hoặc các nền tảng truyền thông xã hội khác có cài đặt tài khoản công khai và bạn sử dụng bất kỳ hashtag nào có thể liên quan đến Zenyum, Điều Trị Zenyum hoặc bất kỳ chiến dịch và / hoặc sản phẩm hoặc dịch vụ nào của nó, chúng tôi sẽ có thể truy xuất đánh giá của bạn về các dịch vụ của chúng tôi từ Kênh và đăng chúng trên Trang web hoặc Kênh của chúng tôi với mục đích chia sẻ ý kiến ​​của bạn về các sản phẩm của chúng tôi với khách truy cập Trang web và Kênh của chúng tôi. Bạn đồng ý không sử dụng các hashtag như vậy nếu bạn không muốn các đánh giá / phản hồi / nội dung của bạn được cung cấp trên bất kỳ Trang web hoặc Kênh nào của chúng tôi. Bằng cách đăng hoặc cung cấp bất kỳ nội dung nào trên Kênh hoặc nền tảng truyền thông xã hội về trải nghiệm của bạn liên quan đến Điều trị Zenyum và trả lời, “Có” nơi chúng tôi yêu cầu bạn cho phép chia sẻ nội dung của mình trên bất kỳ Trang web hoặc Kênh nào của chúng tôi, bạn đại diện và đảm bảo rằng bạn từ 18 tuổi trở lên và bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện được liệt kê trên Trang web và Kênh

 

 1. QUY TRÌNH KHIẾU NẠI

 Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong Chính sách bảo mật này, việc chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn hoặc có bất kỳ khiếu nại nào về cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi hoan nghênh bạn liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết tại:

Địa chỉ email::
[email protected]
(vui lòng chú ý đến ‘Nhân viên bảo vệ dữ liệu')

Địa chỉ văn phòng:
Lô 81, Ayer Rajah Crescent, # 01-69
JTC Launchpad
Singapore 139967
(vui lòng chú ý đến‘Nhân viên bảo vệ dữ liệu')

 

 1. CẬP NHẬT VỀ CHÍNH SÁCH BẢO VỆ DỮ LIỆU
 • Như là một phần trong nỗ lực của chúng tôi nhằm đảm bảo rằng chúng tôi quản lý, bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn đúng cách, chúng tôi sẽ xem xét chính sách, thủ tục và quy trình có thể cập nhật, theo quyết định tuyệt đối của chúng tôi, thỉnh thoảng cập nhật các điều khoản của Chính sách quyền riêng tư này . Bất kỳ chính sách quyền riêng tư được sửa đổi sẽ được đăng trên trang web của chúng tôi và có thể được truy cập tại  https://www.zenyum.com/vi-vn/privacy/.
 • Thỉnh thoảng bạn nên truy cập Trang web trên để đảm bảo rằng bạn được thông báo đầy đủ về các chính sách mới nhất của chúng tôi liên quan đến việc bảo vệ dữ liệu cá nhân

 

 1. CHÍNH SÁCH COOKIE
 • Chúng tôi có thể thu thập thông tin từ bạn (hoặc những người khác thay mặt bạn) thông tin được nhận dạng để giúp chúng tôi trong việc kinh doanh của chúng tôi và cung cấp cho bạn các Dịch vụ liên quan. Thông tin ẩn danh và không xác định đó có thể được chuyển, tiết lộ, chỉ định, cho thuê, cấp phép, bán và chia sẻ với các đối tác, nhà cung cấp dịch vụ, nhà quảng cáo và / hoặc bên thứ ba khác của chúng tôi cho các mục đích được pháp luật cho phép.
 • Cookies (các tệp văn bản nhỏ được đặt trên thiết bị của bạn ghi thông tin về sở thích của bạn và cho phép đăng nhập, cung cấp quảng cáo dựa trên sở thích, phân tích cách Dịch vụ của chúng tôi đang hoạt động) là một ví dụ về dữ liệu ẩn danh mà chúng tôi thu thập. Trong khi tổng hợp thông tin về thói quen duyệt web của bạn, cookie cũng có thể nâng cao trải nghiệm người dùng của bạn. Cũng có thể có cookie của bên thứ ba trên Trang web và Kênh của chúng tôi. Để biết thêm thông tin về cookie, vui lòng tham khảo  allaboutcookies.org/manage-cookies/.
 • Bạn có thể kiểm soát cookie thông qua cài đặt trình duyệt web của mình. Điều này cho phép bạn xác định cookie nào sẽ cho phép và loại nào sẽ từ chối. Nếu bạn không cho phép sử dụng cookie trên Trang web hoặc Kênh của chúng tôi, xin lưu ý rằng bạn không thể truy cập đầy đủ các chức năng mà Trang web hoặc Kênh của chúng tôi cung cấp.
 • Các đối tác quảng cáo của chúng tôi cũng có thể truyền cookie đến trình duyệt hoặc thiết bị của bạn, khi bạn nhấp vào quảng cáo xuất hiện trên Dịch vụ. Hơn nữa, nếu bạn nhấp vào liên kết đến trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba, bên thứ ba cũng có thể truyền cookie cho bạn. Để tránh nghi ngờ, Chính sách quyền riêng tư này không bao gồm việc sử dụng cookie của bất kỳ bên thứ ba nào và chúng tôi không chịu trách nhiệm về các chính sách và thực tiễn về quyền riêng tư của họ. Xin lưu ý rằng các cookie được đặt bởi các bên thứ ba có thể tiếp tục theo dõi các hoạt động của bạn trực tuyến ngay cả khi bạn đã rời khỏi Dịch vụ của chúng tôi và các bên thứ ba đó có thể không thực hiện ‘Không theo dõi” các yêu cầu mà bạn đã đặt bằng trình duyệt hoặc thiết bị của mình.
 • Nếu bạn không đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookie, bạn nên điều chỉnh cài đặt trình duyệt của mình cho phù hợp hoặc không sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào.

Răng đẹp hơn chỉ với 37 triệu đồng

Chẩn đoán MIỄN PHÍ ngay hôm nay

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.